Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
28/7/2022
Hora
9.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE AXUDAS FINANCEIRAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS.

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NARÓN.

4.- PROPOSTA DE CANCELACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS POLA EMPRESA CEDENTE DO CONTRATO DE SERVIZOS DENOMINADO "REVISIÓN E REDACCIÓN DUN NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL NO CONCELLO DE NARÓN".

5.- PROPOSTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS NA ALCALDÍA.

6.- PROPOSTA DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DUN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA UNHA LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU).

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E DE PREVENCIÓN DE RISCOS DO CONCELLO DE NARÓN.

8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
18/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 03/2022 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

9.- PROPOSTA DE ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA O ACORDO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES NO MARCO DO CONTRATO DENOMINADO "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR".

10.- DAR CONTA DAS CONTAS ANUAIS DE COSMA S.A. DO EXERCICIO 2021 E DO INFORME EMITIDO POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA QUE RESULTA DE APLICACIÓN

11.- DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DAS LIÑAS FUNDAMENTAIS DOS ORZAMENTOS DO EXERCICIO 2023

12.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS (MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 2º TRIMESTRE DE 2022 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).

13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR EN RELACIÓN A TRANSFERENCIA DA COMPETENCIA SOBRE A XESTIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.

14.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA SOLICITAR UN ESTUDO PARA MELLORAR A LOCALIZACIÓN DOS CONTENDORES DE RECOLLIDA DE RESIDUOS NO CONCELLO DE NARON.

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DE QUE NARÓN OPTE A FONDO DA TRANSICIÓN XUSTA DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MANEIRA PREFERENTE POR SER CONCELLO AFECTADO.

16.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA RECLAMAR A BAIXADA DAS TAXAS DA AUTORIDADE PORTUARIA FERROL-SAN CIBRAO CO FIN DE AXUDAR AO SECTOR INDUSTRIAL DE FERROLTERRA.

17.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

18.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACIÓN DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

19.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Xaneiro 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es