Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/56/2012
Situación: Formalizado
Descrición: XESTIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
Tipo de contrato: Xestión de servicio
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
09-07-2012
Publicación anuncio:
11-07-2012
Límite presentación ofertas:
26-07-2012
Apertura ofertas:
Útima modificación:
20-12-2012
Medio publicación anuncio: BOP Nº 131 de 11 de xullo de 2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, Alcalde-Presidente.
 
Vogais: D. M. Carmen Espadas Cortizas, Concelleira delegada Ensino.
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral.
D. Manuel Guillermo Antón, Interventor Xeral Acctal.
D. Alfonso Filgueira López, xefe do servizo Sociocomunitario.
 
Secretario: Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación ou persoa pertencente ao departamento de contratación.

Importe de licitación: 497.725,00 euros
Prego administrativo: PREGO ADMVO GARDERIAS.doc
Observacións: 

O Concello de Narón está a tramitar o expediente de contratación do servizo de “xestión das escolas infantis municipais, mediante concesión administrativa”.
No Boletín Oficial da Provincia de data 11 de xullo de 2012, nº 131, aparece publicado o anuncio de licitación deste contrato, fixándose – no apartado 9 - como data límite para a presentación de ofertas, o de QUINCE DÍAS NATURAIS a contar a partir do seguinte ao daquela publicación.
Como queira que na publicación do extracto deste anuncio no medio de comunicación “Diario de Ferrol” na súa edición de data 12 de xullo 2012, así como na publicación efectuada no perfil de contratante-páxina web deste Concello (www.naron.es) aparece erróneamente como data límite de presentación de ofertas, o día 30 de xullo de 2012, a través do presente anuncio
FAISE PÚBLICA
A corrección do erro referido, quedando pois fixada (de acordo co establecido no punto 9 do anuncio do BOP nº 131, do 11 de xullo de 2012 e no prego de cláusulas administrativas particulares que rixe esta contratación) como DATA LÍMITE PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS, o día VINTE E SEIS DE XULLO DE 2012 ÁS TRECE HORAS)
 
_ACLARACIÓNS Á DOCUMENTACIÓN A INCLUIR NO SOBRE DE CRITERIOS NON AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES:
NO PROGRAMA DE XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO, NO APARTADO RELATIVO AOS "ESTUDIOS ECONÓMICOS SOBRE VIABILIDADE DA PROPOSTA", DEBEMOS ACLARAR:
1º. NUNCA SE ACHEGARÁN DATOS QUE POIDAN DESVELAR A OFERTA ECONÓMICA
2º REFERIRASE A DESCRIPCIÓNS LITERAIS, SEN CIFRAS, QUE DESCRIBAN OS FUNDAMENTOS DE ESTRATEXIA ECONÓMICO-FINANCIEIRO SOBRE OS QUE SE BASA A VIABILIDADE DO PROXECTO. EXEMPLO: METODOLOXÍA DE XESTIÓN DE COMPRAS, POLÍTICA RETRIBUTIVA, NOVOS SERVIZOS A IMPLEMENTAR CONTEMPLADOS NO REGULAMENTO, ETC...
O venres 10 de agosto de 2012 ás doce reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B referente aos "Criterios non valorables en cifras ou porcentaxes" , no segundo andar da Casa do Concello.
O mércores 22 de agosto de 2012 ás doce reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre C referente aos "Criterios valorables en cifras ou porcentaxes", no segundo andar da Casa do Concello.
ADXUDICATARIO: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN:471.480,40  EUROS/ANUAIS DE ACHEGA MUNICIPAL
DATA DE ADXUDICACIÓN: 30-08-2012
DATA DO CONTRATO:31-08-2012

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es