Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/14/2016
Situación: Formalizado
Descrición: SERVIZO DE MANTEMENTO DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL NO TERMO MUNICIPAL DE NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
19-05-2016
Publicación anuncio:
01-06-2016
Límite presentación ofertas:
16-06-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
04-10-2016
Medio publicación anuncio: BOP Nº 103, de 1 de xuño de 2016
Composición da mesa: 

Presidente da Mesa: O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións. Vogais: O Secretario Xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións. A Interventora Xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións. O Intendente Xefe da Policía Local, D. Eduardo Pita García. O concelleiro delegado de Seguridade Cidadá, D. Guillermo Sánchez Fojo. Secretario da Mesa O Xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 203.000,00 euros (IVE engadido)
Prego técnico: CON10I0DC.pdf
Prego administrativo: CON10I0DD.pdf
Observacións: 

Nota aclaratoria en relación ao contido das proposicións:SOBRE A: Documentación administrativa. Presentarase a declaración responsable do licitador segundo o modelo previsto no Anexo 0.SOBRE B: Proposición económica (criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes). Conterá o modelo de proposición económica que figura como Anexo I.A documentación acreditativa da aptitude para contratar esixida tanto no prego de cláusulas administrativas como no de prescricións técnicas, será requirida ao licitador que obteña a maior puntuación, con carácter previo á adxudicación.O vindeiro martes, día 28 de xuño de 2016, ás 12:30 horas procederase en sesión pública a dar conta da documentación administrativa (sobre A), e á apertura do sobre B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA, no segundo andar da Casa do Concello.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 22/09/2016
ADXUDICATARIO: INDUSTRIAS SALUDES SAU
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 203.000,00 EUROS (MÁXIMO)

FORMALIZACIÓN CONTRATO: 27/09/2016

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es