Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/105/2015
Situación: En trámite
Descrición: MELLORAS DE ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE VIAL EN ACCESOS A CENTROS SOCIAIS EN RÚA FORO, RÚA RÍO SIL, RÚA RÍO MASMA E OUTROS (Obras incluídas no Plan de Acción Social PAS 2015)
Tipo de contrato: Obras
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
Publicación anuncio:
21-09-2016
Límite presentación ofertas:
17-10-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
15-05-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 180, do 21 de setembro de 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa: 
O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
Vogais: 
O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
O técnico municipal, D. Alfonso Veiga García.
O concelleiro delegado de obras Públicas, D. Juan Pablo Mauriz Romero.
Secretario da Mesa:

O Xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 80.420,75 EUROS MÁIS 16.888,36 EUROS DE IVE (TOTAL: 97.309,11 EUROS)
Prego técnico: 
Prego administrativo: prego accesibilidade rúa foro.pdf
Observacións: 

 O prego de cláusulas administrativas particulares que rexe este contrato foi aprobado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
 
Aclaración do prego de cláusulas administrativas particularas:
Para facer constar que a proposta de redución do prazo de execución non será obxecto de valoración, xa que non se indica esta circunstancia no epígrafe 6 do cadro de característas do contrato (Anexo I).
 
O vindeiro mércores, día 9 de novembro de 2016, ás 13.00 horas, reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A, e para a apertura do sobre B "Referencias Técnicas", criterios non avaliables de forma automática, no segundo andara da Casa do Concello.
 
O martes, día 13 de decembro de 2016, ás 10:30 horas, reunirase, en sesión pública, a Mesa de Contratación para dar conta do informe técnico de valoración da documentación contida no sobre B "Referencias técnicas", criterios non avaliables de forma automática; e apertura do sobre C "Oferta económica e referencias valorables automaticaamente", no segundo andar da Casa do Concello.

ADXUDICACIÓN: 20-04-2017.

ADXUDICATARIO: FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 72.592,74 EUROS (IVE INCLUIDO)

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 10-05-2017

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es