Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/109/2015
Situación: En trámite
Descrición: REFORMA E MANTEMENTO NOS EDIFICIOS DO AUDITORIO, PAZO DA CULTURA E CASA DA CULTURA (Obras incluídas no Plan de Acción Social PAS 2015)
Tipo de contrato: Obras
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
Publicación anuncio:
21-09-2016
Límite presentación ofertas:
17-10-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
15-05-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 180, do 21 de setembro de 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:
 O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 O técnico municipal, D. Alfonso Veiga García.
 O Concelleiro delegado de Obras Públicas, D. Juan Pablo Mauriz Romero.
 
Secretario da Mesa
 O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 134.907,11 EUROS MÁIS 28.330,49 EUROS DE IVE (TOTAL: 163.237,60 EUROS)
Prego técnico: 
Prego administrativo: prego mantemento auditorio.pdf
Observacións: 

 O prego de cláusulas administrativas particulares que rexe este contrato foi aprobado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña.
Aclaración do prego de cláusulas administrativas particulares:
 
Para facer constar que a proposta de redución do prazo de execución non será obxecto de valoración, xa que non se indica esta circunstancia no epígrafe 6 do cadro de características do contrato (Anexo I).
 
O vindeiro mércores, día 9 de novembro de 2016, ás 13.00 horas, reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A, e para a apertura do sobre B "Referencias Técnicas", criterios non avaliables de forma automática, no segundo andara da Casa do Concello.
 
O martes, día 13 de decembro de 2016, ás 11:15 horas, reunirase, en sesión pública, a Mesa de Contratación para dar conta do informe técnico de valoración da documentación contida no sobre B "Referencias técnicas", criterios non avaliables de forma automática; e apertura do sobre C "Oferta económica e referencias valorables automaticamente", no segundo andar da Casa do Concello.

 

ADXUDICACIÓN: 20-04-2017.

ADXUDICATARIO: FONSAN-GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 126.510,35 EUROS (IVE ENGADIDO)

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 10-05-2017.

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es