Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/8/2017
Situación: Formalizado
Descrición: ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN FORMATIVA DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
22-03-2017
Publicación anuncio:
22-03-2017
Límite presentación ofertas:
31-03-2017
Apertura ofertas:
Útima modificación:
24-04-2017
Medio publicación anuncio: 
Composición da mesa: 
Importe de licitación: 30 EUROS/HORA
Observacións: 

 De conformidade co establecido no artigo 20.1.9º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, o presuposto do contrato estará exento de IVE.
NOTA ACLARATORIA
Detectado un erro material no prazo de duración do contrato especificado no punto 6 da Portada do prego de cláusulas administrativas que rexe esta licitación, debemos aclarar que donde di "60 horas a desenvolver durante a anualidade de 2017" non se refiren a horas anuais senon a horas para unha das edicións, polo que o número total de horas anuais sería de 120. O mesmo ocorre para a anualidade de 2018.
De igual xeito, debemos aclarar que os periodos de execución a ter en conta para as edicións 3 e 4 son os especificados no cadro que figura no punto 1 (Obxecto) do prego de prescricións técnicas.
 
Solicitada información por diversas empresas interesadas nesta licitación, debemos aclarar:
 
 
 

¿Dónde iría incluída a formación sobre igualdade e medio ambiente? No sobre B coa súa evaluación e contido ou no sobre C coa partida económica e as melloras puntuais: Segundo o condicionado administrativo deben ir no terceiro sobre, xunto coa oferta económica e as melloras.
En relación á puntuación das horas de formación na parte das melloras dependendo da modalidade de impartición: presencial, mixta, online…: As accións formativas son presenciais, por tanto, as horas de formación na parte de melloras terán que ser presenciais para ser valoradas. Non se valorarán as horas planteadas na modalidade online nin mixta.
En relación á acreditación documental  da experiencia e formación dos docentes incluída no sobre C: Segundo o prego técnico as empresas que presenten unha oferta deberán presentar a acreditación documental de cada docente que se propón para cada acción formativa; no caso de que coincida a mesma persoa docente, so se presentaría unha vez deixando constancia desta circunstancia. E en canto á forma de acreditación que se considera válida, deberá realizarse mediante a vida laboral e os contratos laborais. A maiores, no caso de que nos contratos non se especifiquen as horas, aceptaríase como complemento unha certificación horaria.
En relación aos temas de igualdade e medio ambiente e a súa inclusión nos sobres B ou C que deben presentar as empresas, debemos aclarar que, cando se refire á formación da persoa docente, no apartado do perfil, ten que ir incluída no sobre C xunto coa oferta económica e as melloras. E por outra banda, se falamos de elementos de intervención en perspectiva de xénero, medioambiente e plataforma de teleformación, ten que ir recollido no proxecto incluído no sobre B, para poder valorar a congruencia do mesmo.
Cando no 6.2 do prego de prescricións técnicas se  dispón que “só se terá en conta a acreditación presentada que se refira aos últimos 5 anos, en canto á experiencia profesional vinculada ás accións formativas, a experiencia profesional como docente da especialidade, e a formación académica e complementaria relacionada coa acción formativa”, débese entender que tanto a formación como a experiencia anterior a eses últimos cinco anos non será puntuada.
DATA DA ADXUDICACIÓN: 18/04/2017
ADXUDICATARIO: GESTION PLUS SLU
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 24,25 EUROS/HORA

DATA DA FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 20/04/2017


<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es