Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/59/2012
Situación: Formalizado
Descrición: TRABALLOS DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS ZONAS VERDES DO CONCELLO DE NARÓN
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
12-11-2012
Publicación anuncio:
Límite presentación ofertas:
02-01-2013
Apertura ofertas:
Útima modificación:
05-06-2013
Medio publicación anuncio: REMISION DO ANUNCIO AO DOUE O 19/11/2012
Composición da mesa: 

Presidente: D. José M. Blanco Suárez, alcalde-presidente.
Vogais: D. Juan Pablo Mauriz Romero, concelleiro delegad de Servizos.
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, secretario xeral.
D. Manuel Guillermo Antón, interventor xeral acctal.
D. Francisco García Gato, xefe dos Servizos Externos.
 
Secretario: Ignacio Mazaira Garro, xefe da sección de Contratación.
 
En caso de ausencia do Sr. Presidente ou dos titulares da Intervención e Secretaría, o réxime de substitucións será o que con carácter ordinario proceda, atendendo ás súas competencias e funcións como titular da praza ou cargo.

Importe de licitación: 1.239.822,36 EUROS
Observacións: 

NOTA ACLARATORIA: Con referencia ao persoal a subrogar pola empresa adxudicataria incluido no Anexo V do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe esta contratación  debemos aclarar que o traballador con categoría de auxiliar administrativo e o de xefe de taller son traballadores propios da empresa non adscritos totalmente á execución do contrato polo que non é obrigatoria a súa subrogación.
NOTA ACLARATORIA: Ademáis do persoal incluido no paragrafo anterior como non subrogable, debemos indicar que tampouco é obrigatoria a subrogación dos traballadores con categoría de perito agrícola e os dous oficiais de primeira.
SE INFORMA A TODAS A EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR NESTA LICITACIÓN QUE PARA O SEU INTERESE POÑEMOS Á SÚA DISPOSICIÓN UN ENLACE Á CARTOGRAFÍA DIXITAL DO CONCELLO DE NARÓN: http://212.89.11.75/cartografia_naron/
O VINDEIRO XOVES DÍA 17/01/2013 ÁS 12:00 HORAS REUNIRASE A MESA DE CONTRATACIÓN PARA PROCEDER Á APERTURA PÚBLICA DO SOBRE "C: CRITERIOS NON AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES" NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CONCELLO
 
O luns 25 de marzo de 2013 ás doce  horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre B: "Proposición económica e demais criterios de valoración avaliables de forma automática" no segundo andar  da Casa do Concello.

 ADXUDICATARIO: JARDINERIA ARCE SL
IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 564.305,15 EUROS ANUAIS
DATA DE ADXUDICACIÓN:16-04-13

CONTRATO: 27/05/2013
 

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es