Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/23/2013
Situación: Formalizado
Descrición: TRABALLOS DE SINALIZACIÓN DAS VÍAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: CONTRATO MENOR
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
Publicación anuncio:
24-05-2013
Límite presentación ofertas:
08-06-2013
Apertura ofertas:
Útima modificación:
19-07-2013
Medio publicación anuncio: 
Composición da mesa: 
Importe de licitación: 21.000,00 EUROS
Prego técnico: 
Prego administrativo: 
Observacións: 

Documentación a entregar:
- Modelo de declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións para contratar establecidas no artigo 60 do texto refundido da Lei de contratos do sector público
- Compromiso de adscrición ao contrato de maquinaria y elementos auxiliares así como equipo humano que destinará a execución destes traballos.
- Oferta de prezos unitarios que non poderán superar os contemplados no anexo I.
Considéranse incluídos no cadro de prezos os gastos de traballo e realización de distinta orixe, tales como transporte, seguros, gastos específicos, estrutura, licitación e formalización de contratos, e en xeral todo tipo de imposición e repercusión derivada da asistencia, incluíndo calquera taxa que haxa que pagar á Administración para a execución dos traballos. (O Imposto sobre o Valor Engadido reflectirase por separado).
O cadro de prezos que se presente na oferta, contemplará todos e cada un dos conceptos necesarios para cumprimentar tanto o fornezo de material e para instalación de calquera tipo de elemento de sinalización vial ou sinal vertical.
Características técnicas dos materiais ofertados, debidamente documentados, aportando Certificados de Calidade e Homologación.
Modo de execución do contrato:
O prazo de execución de cada orde establecerase en función do tipo de traballo que contén e da cantidade de unidades a executar. Para o seu cálculo, o Servizo Municipal terá en conta os rendementos de aplicación das unidades en cuestión.
De todos os xeitos establécese como tempos mínimos de instalación, aplicación e subministración os seguintes:
Moi Urxente:A executar no prazo máximo de 24 horas.
Urxente:       A executar nun prazo máximo de 2 días.
Necesario:    A executar nun prazo máximo de 7 días.
Normal:        A executar no prazo máximo de 15 días.
Unha vez realizado o servizo, solicitarase o conforme  do Servizo de Tráfico, que o farán constar na Orde de Traballo, xunto coa data, marcando o inicio do prazo de recepción provisional.
O Contratista, vén obrigado á entrega mensual de relación dos traballos efectuados na que se farán constar:
Data de execución, lugar da execución, tipo de Traballo, elementos utilizados, dimensións dos elementos realizados e certificados de calidade que posúan os produtos e certificado conforme a instalación e/ou aplicación dos materiais realizouse segundo o establecido na ficha técnica do produto empregado.
 PERÍODO DE EXECUCIÓN ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2013

ADXUDICATARIO: MANTENIMIIENTO OBRAS PORTUARIAS S.L.

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 21.000,00 EUROS

DATA ADXUDICACIÓN: 17/06/2013

Outros documentos:

<<< Marzo 2023 >>>

LMMXVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Eventos do Concello
www.naron.es